หน้าหลัก
ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ประวัติศาสตร์
ประวัติของโรงเรียน

การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ประวัติศาสตร์

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเป็นศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ประวัติศาสตร์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการและสร้างเครือข่าย
 2. เพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศค้่นประวัติศาสตร์ของท้องถิ่น
 3. เพื่อเป็นศูนย์ประสานงานในการพัฒนาการเรียนรู้ประวัติศาสตร์สำหรับสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา

ภารกิจของศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ประวัติศาสตร

 1. จัดทำฐานข้อมูลของบุคลากร เช่น ครูผู้สอน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ท้องถิ่นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติสาสตร์
 2. รวบรวม สื่อ นวัตกรรม และผลงานทางวิชาการด้านประวัติศาสตร์
 3. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูผู้สอนสาระประวัติศาสตร์
 4. ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ประวัติศาสตร์แก่ครูผู้สอนประวัติศาสตร์และเครือข่ายการเรียนรู้ประวัติศาสตร์
 5. เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้แก่ครูผู้สอนประวัติศาสตร์
 6. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูผู้สอนสาระประวัติศาสตร์
 7. ประสานงานในการพัฒนาการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ระหว่างสถานศึกษากับเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 8. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลงานของศูนย์

     ในปีงบประมาณ 2553 โรงเรียนวัดหนองคันฯ ได้รับการคัดเลือกจาก สพท.จบ.1 เป็นศูนย์การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ได้รับงบประมาณ 100,000 บาท และงบสนับสนุนการผลิตสื่อตามโครงการการผลิตสื่อ แหล่งเรียนรู้ ทางประวัติศาสตร์ในชุมชน และภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นเงิน 188,000 บาท ทางโรงเรียนได้ดำเนินการจัดทำสถานที่ตั้งศูนย์และซ่อมแซมปรับปรุงโดยทาสี ต่อเติมห้องและจัดซื้อชั้นวาง และผลิตสื่อชุดประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นตำบลตะกาดเง้า ในรูปแบบ

 1. VCD จำนวน 100 แผ่น
 2. หนังสืออ่านเพิ่มเติม จำนวน 200 เล่ม
 3. ป้ายชื่อศูนย์ประวัติศาสตร์ 1 ป้าย
 4. ป้ายนิทรรศการ 1 ป้าย

 

 

Back >>


วิสัยทัศน์
มาร์ชโรงเรียน
รูปอาคารสถานที่
แผนที่โรงเรียน
บุคลากร
สิ่งแวดล้อม
ธนาคารขยะรีไซเคิล
ปุ๋ยหมักดินเลนนากุ้ง
อื่นๆ
ศูนย์ประวัติศาสตร์
ผลงานดีเด่นของนักเรียน
  - การแข่งขันตำน้ำพริกฯ
  - โครงงานจิตอาสาครายเครียดฯ
  - การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 
อัพเดทเมื่อ : Wednesday, October 24, 2012 11:19
โรงเรียนวัดหนองคัน (ไจ พิทยาคาร)
หมู่ที่ 4 ต.ตะกาดเง้า อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี โทร.039-455401
E-mail : watnongkhan@gmail.com

 

Free Web Hosting