หน้าหลัก
ประวัติโรงเรียน
ประวัติของโรงเรียน

ประวัติความเป็นมา

     โรงเรียนวัดหนองคัน (ไจ พิทยาคาร) เดิมอาศัยศาลาวัดเป็นโรงเรียนพระภิกษุเป็นผู้สอน ต่อมานายเสริม มงคลสงวน เป็นครูผู้สอนคนสุดท้ายที่ใช้ศาลาวัด เวลานั้น พระครูเพชร เป็นเจ้าอาวาสวัดหนองคันทางราชการจึงตั้งเป็นโรงเรียน
ประชาบาลขึ้นและแต่งตั้ง นายเสริม มงคลสงวน เป็นครูใหญ่คนแรก ตรงกับวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2470 ต่อมา พระภิกษุไจ เป็นเจ้าอาวาส ได้จัดสร้างอาคารเรียน แบบ ป.3 ก. จำนวน 4 ห้องเรียน ใช้ทำการสอน ป.1 - ป.4 เมื่อ พ.ศ. 2478.
                     2 มกราคม 2480 นายเฝือน กิจกาญจน์ มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ ทางราชการได้ตั้งชื่อโรงเรียนว่า “โรงเรียนประชาบาล ตำบลตะกาดเง้า 2 (ไจ พิทยาคาร)
    15 สิงหาคม 2485 นายเจริญ รัตนศักดิ์ ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ และได้จัดสร้างส้วมซึม 4 ห้อง โดยการบริจาคของคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการโรงเรียน
     1 ตุลาคม 2509 นายเมธา หรรษาพันธ์ ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ ได้จัดสร้างเสาธง โต๊ะ - ม้านั่งนักเรียน จำนวน 56 ชุด ได้รับงบประมาณของกรมอนามัย สร้างถังน้ำ 6 ถัง
      20 กันยายน 2520 นายชาลี สานนท์ ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ ได้รับงบประมาณ 280,000 บาท สร้างอาคารเรียน แบบ 017 จำนวน 4 ห้องเรียน
       1 ตุลาคม 2526 นายทิพากร สิทธิภิรมย์ ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ ได้รับงบประมาณ 50,000 บาท สร้างส้วม แบบ 206 จำนวน 4 ที่ ต่อเติมอาคารเรียน 2 ห้อง แบบ 017
        7 ตุลาคม 2530 นายสมศักดิ์ พฤกษากิจ ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเรียน 3 ห้อง เป็นเงิน 180,000 บาทได้รับการอนุมัติให้เป็นโรงเรียนปฏิรูปการศึกษา มีห้องปฏิบัติการทางภาษา และห้องวิทยาศาสตร์ 2540 ได้รับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา 2541 ได้รื้ออาคารเรียน ป.3 ก. มาสร้างเป็นอาคารเรียน 1 หลัง จำนวน 4 ห้องเรียน ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช. 104/26 ขนาด 1 ชั้น 3 ห้องเรียน ตามโครงการมิยาซาวา
        5 มกราคม 2544 นายพรต สุภาพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนณรงค์กิตติขจรสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอนายายอาม ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองคัน (ไจ พิทยาคาร) ได้ดำเนินการปรับสภาพแวดล้อมในโรงเรียน
ให้น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน โดยการจัดสวนหย่อม ปลูกต้นไม้ร่มรื่น จัดทำบ่อเลี้ยงปลาสวยงามปรับปรุงป้ายตามอาคารเรียนให้
ทันยุคทันสมัยและให้เป็นปัจจุบันดำเนินการทาสีอาคารเรียนที่รื้อย้ายมา เป็นเงิน 45,000 บาท จัดทำโครงหลังคาเชื่อมระหว่าง
อาคารเรียน เป็นเงิน 15,000 บาท สร้างที่แปรงฟันและอ่างล้างหน้า จำนวน 20 ที่ เป็นเงิน 21,000 บาทจัดทำรั้วกั้นอาคาร
อนุบาลเป็นเงิน 20,000 บาท จำนวน เงินดังกล่าว จัดหาโดยคณะครู กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้จิตศรัทธา ปัจจุบันเปิดทำการตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3
  ขนาด ที่ตั้ง    
        โรงเรียนวัดหนองคัน (ไจ พิทยาคาร) ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำลตะกาดเง้า อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี เนื้อที่ 4 ไร่ - งาน (เป็นที่ธรณีสงฆ์)
       ลักษณะเป็นโรงเรียนขนาดกลาง จำนวน 11 ห้องเรียน เป็นโรงเรียนขยายโอกาส ทางการศึกษา จัดการศึกษาระดับอนุบาล 1 - 2 ประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3

Back >>

 

วิสัยทัศน์
มาร์ชโรงเรียน
รูปอาคารสถานที่
แผนที่โรงเรียน
บุคลากร
สิ่งแวดล้อม
ธนาคารขยะรีไซเคิล
ปุ๋ยหมักดินเลนนากุ้ง
อื่นๆ
ศูนย์ประวัติศาสตร์
ผลงานดีเด่นของนักเรียน
  - การแข่งขันตำน้ำพริกฯ
  - โครงงานจิตอาสาครายเครียดฯ
  - การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 
อัพเดทเมื่อ : Wednesday, October 24, 2012 11:19
โรงเรียนวัดหนองคัน (ไจ พิทยาคาร)
หมู่ที่ 4 ต.ตะกาดเง้า อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี โทร.039-455401
E-mail : watnongkhan@gmail.com

 

Free Web Hosting